• Giriş
Arama

?

Küresel Gönderim

?

Yaz indirimi - kasada 'ENDLESSSUMMER' koduyla %15 indirim kazanın

Kullanım Şartları

Mesafeli Satış Sözleşmesi (TR Only)
Sam Toys Tasarım Elektronik Limited Şirketi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
-
1. TARAFLAR
1.1. Satıcı
Adı : Sam Toys Tasarım Elektronik Limited Şirketi (“Sam Toys ” veya “Satıcı”)
Adresi : Konaklar Mah. Akağaç Sok. Aksan Apt. No:7 Beşiktaş/İstanbul
Telefon : [●]
Eposta : design sam.toys
MERSİS Numarası : 0742094919000001
1.2. Alıcı
Adı Soyadı : [●]
Adresi : [●]
Eposta : [●]
IP adresi : [●]
2. TANIMLAR
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:
Bakanlık: Ticaret Bakanlığı
Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın
da Kanun
Yönetmelik: 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mesafeli Satışlar Yönetmeliği
Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi
Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, bunları kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek ya da tüzel kişi
İnternet Sitesi: Satıcı’ya ait “https://sam.toys” adlı internet sitesi
Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti Satıcı’ya ait “https://sam.toys” adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi
Taraflar: Satıcı ve Alıcı
Sözleşme: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme
Ürün/Ürünler: Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü Ürün
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.
4. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişten, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin, Sözleşme’nin ve aşağıda yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nun ilgili kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.
1. Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri
2. Satıcı’nın unvanı, iletişim bilgileri, güncel tanıtıcı bilgileri, mensubu olduğu meslek odası ve meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri ile MERSİS numarası
3. Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi
5. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE TESLİMAT BİLGİLERİ
5.1. Elektronik ortamdan alınan hizmetin açıklaması, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi ve fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu Alıcı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.Bu bilgilerin doğru olmaması veya eksik olması sebebiyle Sözleşme tarafları ya da üçüncü şahıslar nezdinde doğacak her nevi zarardan ve oluşabilecek her türlü mesuliyetten Alıcı sorumlu olacaktır.
5.2. Satıcı, Alıcı’dan veya siparişte kullanılan ödeme aracından kaynaklanan herhangi bir nedenle gerekli gördüğü durumlarda, siparişi durdurma ve/veya iptal etmek hakkını saklı tutar.
5.3. Ürün bedeline ilişkin fatura işbu Sözleşme’ye taraf olan Alıcı adına düzenlenir ve Alıcı’nın işbu Sözleşme’de belirmiş olduğu e-posta adresine gönderilir.
4. Ödeme, teslimat, gönderim kısıtlamaları, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri
5. Mahiyetine göre Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde onaylanarak kurulmasından sonra Alıcı'ya elektronik posta ile gönderilecek olması sebebiyle Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcı'nın Sözleşme’yi 3 yıl ile nezdinde saklayabileceği
6. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler
7. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri
8. Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi
9. Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı'ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler, Alıcı'nın kanuni hakları, Satıcı'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
10. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı'nın Satıcı'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.
Ürün Açıklaması / Hizmet Açıklaması
Adet/Paket Adeti
Peşin Fiyatı
Ara Toplam (KDV Dahil)
Toplam
Teslimat Adresi : [●]
Teslim Edilecek Kişi : [●]
Fatura Adresi : [●]
Sipariş Tarihi : [●]
Teslim Şekli : [●]
Telefon Numarası : [●]
Vergi Dairesi : [●]
Vergi Sicil Numarası : [●]
Kargo Ücreti : [●]
Toplam Vergiler Dahil Satış Bedeli : [●]
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
5.4. Fatura bedelinin ödenmemesi ya da Alıcı’nın kredi kartından ilgili bedelin tahsil edilememesi durumunda, Alıcı’nın satın almış olduğu Ürün/Ürünler’in teslimatı yapılmayacak olup Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.
5.5. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler Alıcı tarafından ödenecektir.
5.6. Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir
6. GENEL HÜKÜMLER
6.1. Satıcı’nın kusurundan kaynaklanan nedenlerle işbu sözleşmede belirtilen nitelikte Ürün/Ürünler’in satışının gerçekleştirilememesi halinde Alıcı’nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. veya 15. maddeleri uyarınca hakları saklıdır.
6.2. Alıcı, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından evvel, siparişi verilen Ürünler’e ait temel özellikleri, Ürünler’in vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’ndeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Satıcı’nın bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.
6.4. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi, Ürün’ün teslimi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün paketi tedarik edebilir.
6.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Sözleşme konusu Ürün’ü 3 gün içerisinde kargo gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.8. Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin yaklaşık 4 ile 6 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.9. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
6.10. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün’ün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, başkaca bir bildirime gerek olmaksızın siparişi iptal etme hakkını haizdir. Böylesine bir iptalde Alıcı, Satıcı’dan hiçbir nam altında bir zarar, gider yahut hak talebinde bulunmayacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.11. Alıcı, sipariş vermekle birlikte Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve Sözleşme’de belirtilen ödeme şekline uygun olarak ödemeyi gerçekleştireceğini, Ürün’e ilişkin detayları açıkça anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.12. Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu Ürün’ün nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli ve şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar başta olmak üzere Sözleşme kapsamında gereken tüm bilgiler hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
7. SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ
7.1. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce Alıcı’ya sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
7.2. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Satıcı’nın hesaplarına ulaştığının Satıcı tarafından tespit edildiği andır. Alıcı’ya yüklenebilecek herhangi bir nedenle ödemenin yapılamaması durumunda, ödeme yapılana kadar Satıcı, Alıcı’nın siparişini verdiği Ürünler’in hazırlığını ve teslimatını gerçekleştirmeyecektir. Ödeme yapılmamış olması sebebiyle Ürün’ün hazırlık ve teslimatının başlayamamasından Satıcı’nın sorumluluğu doğmayacaktır.
8. GİZLİLİK
8.1. Alıcı tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcı’ya bildirdiği bilgiler İnternet Sitesi’ne üye olurken okuyarak onaylamış olduğunuz “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni” içeriğinde belirtildiği şekilde, belirtildiği ölçüde belirtilen kişiler ile paylaşılacak olup Alıcı daha önce onaylamış olduğu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ni okuduğunu ve anladığını ve ayrıca bu konuda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. Satıcı Alıcı’ya ait bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
8.3. Alıcı, Alıcı’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgileri standart ürün teslim bilgileri, bilgilendirme prosedürleri ve bazı durumlarda kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri için Satıcı’nın ve Satıcı’nın iş ortaklarının kullanmasını onayladığını kabul eder.
9. CAYMA HAKKI
9.1. Alıcı mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Satıcı’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.
9.2. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün 13.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
I. Teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
II. İade edilecek Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
III. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren Alıcı’nın da bahse konu Ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.
IV. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Yönetmelik’in "cayma hakkının istisnaları" başlıklı 15. madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin 12.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:
I. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki Ürünler).
II. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.
III. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.
IV. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.
V. Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde.
VI. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde.
VII. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda.
VIII. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde.
IX. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen Ürünlerde.
X. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.
11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Satıcı, Satıcı iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Alıcı, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir.
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Ürün’ü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
Siparişin verilmesi ile Alıcı, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını okuyup anlayarak iradesine uygun bulduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
İşbu sözleşme [●] tarihinde düzenlenmiş ve Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
 --------------------------
SAM TOYS ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. TARAFLAR VE KONU
Satıcı
Unvanı : Sam Toys Tasarım Elektronik Limited Şirketi (“Sam Toys ” veya “Satıcı”)
Adresi : Konaklar Mah. Akağaç Sok. Aksan Apt. No:7 Beşiktaş/İstanbul
Telefon : [●]
Eposta : [●]
MERSİS Numarası : [●]
Alıcı
Adı Soyadı : [●]
Adresi : [●]
Eposta : [●]
IP adresi : [●]
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Alıcı ile Satıcı arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Alıcı ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi Sam Toys tarafından 3 yıl süre ile kayıt altına alınmakta olup, Alıcı dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.
2. TANIMLAR
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:
Bakanlık: Ticaret Bakanlığı
Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Yönetmelik: 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mesafeli Satışlar Yönetmeliği
Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi
Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, bunları kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek ya da tüzel kişi
İnternet Sitesi: Satıcı’ya ait “https://sam.toys” adlı internet sitesi
Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti Satıcı’ya ait https://sam.toys adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi
Taraflar: Satıcı ve Alıcı
Sözleşme:Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme
Ürün/Ürünler: Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü Ürün
3. ÜRÜN’ÜN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)
3.1. Elektronik ortamdan alınan hizmetin açıklaması, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi ve fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu Alıcı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.Bu bilgilerin doğru olmaması veya eksik olması sebebiyle Sözleşme tarafları ya da üçüncü şahıslar nezdinde doğacak her nevi zarardan ve oluşabilecek her türlü mesuliyetten Alıcı sorumlu olacaktır.
3.2. Satıcı, Alıcı’dan veya siparişte kullanılan ödeme aracından kaynaklanan herhangi bir nedenle gerekli gördüğü durumlarda, siparişi durdurma ve/veya iptal etmek hakkını saklı tutar.
3.3. Hizmet bedeline ilişkin fatura işbu Sözleşme’ye taraf olan Alıcı adına düzenlenir ve Alıcı’nın işbu Sözleşme’de belirmiş olduğu e-posta adresine gönderilir.
Ürün Açıklaması / Hizmet Açıklaması
Adet/Paket Adeti
Peşin Fiyatı
Ara Toplam (KDV Dahil)
Toplam
Teslimat Adresi : [●]
Teslim Edilecek Kişi : [●]
Fatura Adresi : [●]
Sipariş Tarihi : [●]
Teslim Şekli : [●]
Telefon Numarası : [●]
Vergi Dairesi : [●]
Vergi Sicil Numarası : [●]
Kargo Ücreti : [●]
Toplam Vergiler Dahil Satış Bedeli : [●]
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
Teslim Şartları: Alıcıya Teslim
Teslim Alacak Kişiler:
4. CAYMA HAKKI
4.1. Alıcı mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Satıcı’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.
4.2. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün 13.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
I. Teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
II. İade edilecek Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
III. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren Alıcı’nın da bahse konu Ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.
IV. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
5. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Yönetmelik’in "cayma hakkının istisnaları" başlıklı 15. madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin 12.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:
I. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki Ürünler).
II. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.
III. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.
IV. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.
V. Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde.
VI. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde.
VII. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda.
VIII. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde.
IX. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen Ürünlerde.
X. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.
6. GENEL HÜKÜMLER
6.1. Satışa konu olan her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’ndeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Satıcı’nın bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.
6.2. Aksi belirtilmediği sürece, kargo ücretleri Alıcı tarafından karşılanacaktır.
6.3. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
6.4. Alıcı’nın Ürün’ü teslim almadan önce Ürün’ün vergiler dahil toplam bedelini ödemiş olması gerekmektedir. Ödemesi herhangi bir surette alınamayan Ürün’e ilişkin satış ve teslimat işlemi gerçekleştirilmez. Bu konuda Satıcı Sözleşme’yi tek taraflı feshedebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.
6.5. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Sözleşme konusu Ürün’ü 3 gün içerisinde kargo gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1. Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep
etme hakkını haizdir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 4 ile 6 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Satıcı, Satıcı iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Alıcı, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir.
8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
Ön Bilgilendirme Koşullarını ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni okudum.

Arama